Deep Water Bay – home of tycoon Li-Ka-Shing – Hong Kong

Deep Water Bay – home of tycoon Li-Ka-Shing – Hong Kong